Dotacja na udział w targach wystawienniczych – Go to Brand – ogólnopolski konkurs

Regionalny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków 4 kwietnia 2018 r.

Planowany termin zakończenia naboru wniosków 8 maja 2018 r.

Cel działania:

Celem działania jest wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez internacjonalizację ich działalności gospodarczej.

 

Przykładowe rodzaje projektów:

Interwencja ukierunkowana będzie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki internacjonalizacji ich działalności poprzez:

 • opracowanie i organizację kompleksowych programów promocji polskich specjalności eksportowych, wykorzystujących różne formy promocji,
 • wsparcie udziału przedsiębiorstw w realizacji w/w programów,
 • wsparcie udziału przedsiębiorstw w realizacji branżowych programów promocji oraz programów promocji o charakterze ogólnym.

Beneficjenci:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzący działalność w zakresie branży:

Wsparcie zostanie skierowane w szczególności do przedsiębiorstw:

 • prowadzących działalność eksportową, a produkty będące przedmiotem eksportu cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą zgodnie z klasyfikacją technologii wg EUROSTATU;
 • prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub wdrażających wyniki przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych prac badawczo-rozwojowych.

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z narzędzi wsparcia internacjonalizacji określonych właściwym programem promocji.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 1 000 000 zł.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 20 000 000 zł,
 • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 180 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku:

 • jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 500 000 zł,
 • co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł,
 • branżowego programu promocji wynosi 1 000 000 zł,
 • branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
  – do 60% – dla średniego przedsiębiorcy,
  – do 75% – dla małego przedsiębiorcy,
  – do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego,
  – do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie,
 • koszty reklamy w mediach targowych,
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Kryteria mogą ulec zmianie*

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.