Dotacja na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla innowacyjnych MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.

Działanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP
Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł
Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł

Planowany termin rozpoczęcia naboru luty 2018

Cel działania:
Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Przykładowe rodzaje projektów:
Dofinansowanie może zostad przyznane tym projektom, które:

  • wdrażają w przedsiębiorstwach wyniki prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów (nowych lub znacząco ulepszonych),
  • inwestują w rzeczowe aktywa trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne związane z wprowadzeniem na rynek innowacyjnych rozwiązao produktowych (nowych lub znacząco ulepszonych),
  • inwestują w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne powodujące zmianę istniejącego procesu produkcyjnego.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie wymagane są dokumenty środowiskowe (m.in. ostateczna decyzja środowiskowa) – dotyczy projektów wymagających uzyskanie powyższych dokumentów.

Beneficjenci:

  • Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego, przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub przedsiębiorcy oświadczający we wniosku o dofinansowanie, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będą prowadzid działalnośd na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy.

Maksymalne dofinansowanie i minimalny wkład beneficjenta:
– maksymalne dofinansowanie dla mikro przedsiębiorcy: 55%
– maksymalne dofinansowanie dla małego przedsiębiorcy: 55%
– maksymalne dofinansowanie dla średniego przedsiębiorcy: 45%

Minimalny wkład własny dla mikro i małych przedsiębiorstw 45% kosztów kwalifikowalnych.
Minimalny wkład własny dla średnich przedsiębiorstw 55% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach Schematu 1 – 1 000 000,00 zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach Schematu 2 – 1 000 000, 00 zł

Minimalna kwota dofinansowania projektu – Nie ustalono minimalnej kwoty dofinansowania projektu.

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu:

koszty nabycia nowych środków trwałych:
– urządzenia,
– maszyny,
koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności:
– licencji,
– programowania,
– patenty,
– know-how

Kryteria mogą ulec zmianie*

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.