Dotacje na wprowadzanie na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

Oś priorytetowa III: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Działanie: 3.3 Innowacje w MŚP

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków – czerwiec 2017

Przykładowe rodzaje projektów:

Pomoc polega  przede wszystkim na wsparciu aktywności inwestycyjnej MŚP na Mazowszu przez wdrożenie innowacyjności, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej tych firm, w tym prowadzące do zwiększenia zatrudnienia poprzez:

 • rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R;
 • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

Pomoc będzie przyznawana na inwestycje początkową, która oznacza:

 • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Projekty, które nie mogą być zrealizowane w ramach działania 3.3:

 • Inwestycje w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych są wykluczone ze wsparcia,

Beneficjenci:

 • Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom, którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu oraz zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa mazowieckiego.

Maksymalne dofinansowanie i minimalny wkład beneficjenta:

Region Podstawowe dofinansowanie Minimalny wkład własny Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii za MŚP
ciechanowsko-płocki Mikro i małe 35% Mikro i małe 25% Mikro i małe 55%
Średnie 35% Średnie 25% Średnie 45%
ostrołęcko-siedlecki Mikro i małe 35% Mikro i małe 25% Mikro i małe 55%
Średnie 35% Średnie 25% Średnie 45%
radomski i warszawski wschodni Mikro i małe 35% Mikro i małe 25% Mikro i małe 55%
Średnie 35% Średnie 25% Średnie 45%
warszawski zachodni Mikro i małe 20% Mikro i małe 25% Mikro i małe 40%
Średnie 20% Średnie 25% Średnie 30%
miasto stołeczne Warszawa do dnia 31.12.2017 Mikro i małe 15% Mikro i małe 25% Mikro i małe 35%
Średnie 15% Średnie 25% Średnie 25%
miasto stołeczne Warszawa od dnia 01.01.2018 Mikro i małe 10% Mikro i małe 25% Mikro i małe 30%
Średnie 10% Średnie 25% Średnie 20%

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu:

Za kwalifikowalne uznaje się wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu, ponoszone jedynie w okresie jego realizacji, zgodne z zasadami określonymi w części ogólnej wytycznych programowych, w tym w szczególności:

 • Materiały i roboty budowlane, w szczególności:
 • prace budowlano – montażowe ,
 • prace adaptacyjne, prace wykończeniowe.
 • Zakup lub modernizacja środków trwałych wraz z kosztem dostawy, instalacji i uruchomienia – minimum 60% kosztów kwalifikowalnych, w szczególności:
 • maszyn, sprzętu i urządzeń;
 • materiałów niezbędnych do wytworzenia maszyn i urządzeń;
 • montażu i pierwszego uruchomienia, sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu;
 • dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze.
 • Wartości niematerialne i prawne, w szczególności:
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
 • będą wykorzystane wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc;
 • będą podlegać amortyzacji;
 • zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;
 • zostaną włączone do aktywów przedsiębiorstwa i pozostaną związane z projektem przez co najmniej 3 lata od daty zakończenia realizacji projektu.
 • Koszty ogólne:
 • wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych do 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 000 PLN. W ramach limitów określonych w wytycznych programowych na działania informacyjno-promocyjne kwalifikowalne są wyłącznie wydatki dot. oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-promocyjnych, tablic pamiątkowych związanych z realizacją projektu.

Wydatki dotyczące technologii informacyjno – komunikacyjnych nie mogą przekroczyć 30% wydatków kwalifikowalnych projektu (np. zakup i konfiguracja sprzętu komputerowego, serwerów, oprogramowania, baz danych oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji).

W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych.

Kryteria mogą ulec zmianie w ogłoszeniu o konkursie*

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.