Dotacja na instalacje OZE (produkcja i dystrybucja)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii

Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii

Termin rozpoczęcia naboru – 29 grudnia 2017 r.

Termin zakończenia naboru – 19 stycznia 2018 r.

Cel działania:

Celem szczegółowym działania jest zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

 

Przykładowe rodzaje projektów:

Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które związane są z:

 • budową, przebudową lub modernizacją infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
 • budową, przebudową lub modernizacją infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki.

Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych urządzeń służących do produkcji lub dystrybucji wytworzonej energii.
W ramach ww. typów projektów będzie możliwe wsparcie inwestycji dotyczących:

 • elektrowni wodnych (inwestycje wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej),
 • instalacji wykorzystujących energię słoneczną,
 • elektrowni wiatrowych,
 • instalacji wykorzystujących energię geotermalną,
 • instalacji wykorzystujących biomasę,
 • instalacji wykorzystujących biogaz.

W ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.

Wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana nie będzie przekraczała następujących limitów:

 • w zakresie energii wodnej – do 5 MWe (włącznie),
 • w zakresie energii wiatrowej – do 5 MWe (włącznie),
 • w zakresie energii słonecznej – do 2 MWe/MWth (włącznie),
 • w zakresie energii geotermalnej – do 2 MWth (włącznie),
 • w zakresie energii biogazu – do 1 MWe (włącznie),
 • w zakresie energii biomasy – do 5 MWth/MWe (włącznie).

W ramach Konkursu kwalifikowane będą projekty, w których minimalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej wynosi 200 kWp. Powyższe ograniczenie nie dotyczy projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS
 • jednostki naukowe
 • szkoły wyższe
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty lecznicze
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • organy administracji rządowej oraz jednostki podległe

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Konkursu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR – 85 % kosztów kwalifikowanych projektu (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, jednak nie może być wyższy niż poziom określony w niniejszym punkcie).

Do celów obliczenia intensywności pomocy publicznej za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

W przypadku pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Maksymalną wartość zaliczki określa się do wysokości 90% dofinansowania.

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektu:

 • wydatki związane z przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych,
 • wydatki bezpośrednie związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych – łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tys. PLN. Kwota ta jest traktowana jako średnia miesięczna z całego okresu realizacji projektu, który liczony jest od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do dnia rzeczowego zakończenia projektu,
 • wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą kwalifikowalne do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu
 • wniesienie wkładu niepieniężnego będzie kwalifikowalne do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych
 • wydatki związane z budową, przebudową lub modernizacją sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiającą przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego będą kwalifikowalne do wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych
 • wydatki związane z budową, przebudową lub modernizacją infrastruktury służącej do dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych będą kwalifikowalne do wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych
 • wydatki związane z przebudową infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją będą kwalifikowalne do 10% wydatków kwalifikowalnych
 • wydatki związane z magazynowaniem wytworzonej energii elektrycznej lub cieplnej będą kwalifikowalne do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku projektów wymagających uzyskania decyzji środowiskowej możliwe jest dostarczenie tego dokumentu na etapie oceny formalnej (około 65 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

 

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu

Do wydatków kwalifikowalnych specyficznych dla działania zaliczamy w szczególności:

 • Wydatki związane z przygotowaniem projektu:
 • wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji (w tym m.in. dokumentacji związanej z wykonaniem próbnych odwiertów geotermalnych, badań geologicznych, audytów energetycznych).
 • Wydatki związane z realizacją projektu:
 • wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją (maksymalnie do 10% wydatków kwalifikowalnych),
 • wykonywanie odwiertów geotermalnych, w tym odwiertów badawczych,
 • wydatki związane z budową, przebudową lub modernizacją sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (maksymalnie do 15% wydatków kwalifikowalnych),
 • zakup i montaż niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzących ze źródeł odnawialnych, w tym:
 • mechanizmów sterowania pozycją paneli fotowoltaicznych (trackery), służących pozycjonowaniu solarnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej,
 • maszyn służących ładowaniu biomasy do instalacji spalających biomasę lub instalacji biogazowni (np. ładowarki, koparki), wykorzystywanych jedynie w procesie technologicznym,
 • wydatki związane z budową, przebudową lub modernizacją infrastruktury służącej do dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (maksymalnie do 15% wydatków kwalifikowalnych), w tym:
 • budowa, przebudowa wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej / cieplnej służącej podłączeniu źródła produkującego energię z obiektem, który ma być zasilany (w przypadku projektów dotyczących produkcji energii z OZE na potrzeby własne beneficjenta),
 • systemy magazynowania wytworzonej energii elektrycznej lub cieplnej (maksymalnie do 10% wydatków kwalifikowalnych),
 • systemy monitoringu służące badaniu efektywności instalacji oraz wpływu na środowisko naturalne,
 • wydatki związane z odszkodowaniami za utracone zbiory i naprawą szkód oraz niezbędne wydatki związane z opłatami/odszkodowaniami za czasowe zajęcie części nieruchomości w trakcie realizacji projektu mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli będą niezbędne do realizacji projektu,
 • wycinka drzew i krzewów, jeżeli jest to niezbędne do realizacji projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *