Dotacja dla innowacyjnych MŚP na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Planowany termin rozpoczęcia naboru grudzień 2017.

Cel działania:

Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP.

 

Przykładowe rodzaje projektów:

Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które:

 • Mają na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej:
 • produktowej lub procesowej,
 • stosowanej co najmniej w skali regionu – Województwa Śląskiego,
 • przez okres nie dłuższy niż 3 lat.
 • Koncentrują się na pozyskaniu i implementacji:
 • innowacji produktowych i procesowych,
 • zastosowaniu nietechnologicznych innowacji,
 • promocji ich na arenie krajowej i międzynarodowej.

Wymogiem koniecznym jest dostarczenie przez Wnioskodawcę opinii o innowacyjności projektu na etapie wnioskowania.

 

Beneficjenci:

 • Do konkursu mogą przystąpić Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa na terenie województwa śląskiego
 • Inwestycje w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych są wykluczone ze wsparcia.

Projekty, które nie mogą być zrealizowane w ramach działania 3.2 :

 • Dofinansowaniu nie będą podlegać projekty, w których dominującym typem inwestycji początkowej będzie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu.

 

Maksymalne dofinansowanie :

 • dla mikro przedsiębiorcy: 45%
 • dla małego przedsiębiorcy: 45%
 • dla średniego przedsiębiorcy: 35%

W przypadku pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Minimalny wkład własny – 

 • dla mikro przedsiębiorcy: 55%
 • dla małego przedsiębiorcy: 55%
 • dla średniego przedsiębiorcy: 65%

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych

 • Nie ustalono minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 10 000 000,00 zł

Minimalna kwota dofinansowania projektu – 100 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca –  3 000 000,00 zł

 

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu:

 • koszty nabycia nowych środków trwałych
 • koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu,
 • koszty szkolenia personelu, instruktażu
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania
 • koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu,
 • koszty szkolenia personelu, instruktażu
 • koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu
 • koszty szkoleń związanych z realizacją projektu
 • szkolenia pracowników korzystających z produktu projektu,
 • szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie projektu,
 • szkolenia dla użytkowników oprogramowania i sprzętu
 • koszty usług doradczych
 • zakup usług doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • usługi doradcze niezbędne do wdrożenia zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • usługi doradcze dotyczące opracowania dokumentacji źródłowej/konstrukcyjnej nowego systemu,
 • usługi doradcze związane z planowanym wprowadzeniem produktów

 

Do kosztów tych nie należą usługi związane z bieżącą działalnością gospodarczą beneficjenta, które mają charakter ciągły lub okresowy, takie jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, finansowego.

 

W ramach katalogu kosztów racjonalnych usprawnień jest możliwe sfinansowanie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami:

 • koszty specjalistycznego transportu na miejsce realizacji wsparcia,
 • dostosowanie architektoniczne budynków niedostępnych (zmiana miejsca realizacji projektu; budowa tymczasowych podjazdów; montaż platform, wind, podnośników; właściwe oznakowanie budynków poprzez wprowadzanie elementów kontrastowych i wypukłych celem właściwego oznakowania dla osób niewidomych i słabowidzących);
 • dostosowanie infrastruktury komputerowej (wynajęcie lub zakup i instalacja programów powiększających, mówiących, kamer do kontaktu z osobą posługującą się językiem migowym, drukarek materiałów w alfabecie Braille’a);
 • dostosowania akustyczne (wynajęcie lub zakup i montaż systemów wspomagających słyszenie- pętle indukcyjnych, systemy FM);
 • koszt asystenta tłumaczącego na język łatwy;
 • koszt asystenta osoby z niepełnosprawnością;
 • koszt tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
 • koszt przewodnika dla osoby mającej trudności w widzeniu;
 • koszt alternatywnych form przygotowania materiałów projektowych, szkoleniowych i informacyjnych, wersje elektroniczne dokumentów, wersje w druku powiększonym, wersje pisane alfabetem Braille’a, wersje w języku łatwym, nagranie tłumaczenia na język migowy na nośniku elektronicznym.

 

Kryteria mogą ulec zmianie*

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.