Dotacja na opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Priorytet II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.

Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

Poddziałanie: II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Nabór wniosków planowany jest na II kwartał 2017 r.( Dokładny termin zostanie podany w późniejszym terminie)

 

Przykładowe rodzaje projektów:

 • opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji

Przez opracowanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa należy rozumieć takie działania jak m.in.:

 •  badanie rynku,
 •  określenie rynków docelowych dla działalności eksportowej;
 • analiza pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy na danym rynku;
 • strategia wejścia na rynki globalne,
 • dostosowanie strategii produktu lub usługi do danego rynku,
 • określenie norm, wymagań, certyfikatów stawianych przez rynki (kraje) docelowe;
 • opis produktów/ usług przedsiębiorstwa oraz jego aktualnej pozycji na rynku międzynarodowym,
 • przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji, określenie celów strategicznych
 • przedsiębiorstwa w kontekście planowanych działań międzynarodowych,
 • wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych,
 •  koncepcje otwierania nowych kanałów biznesowych dla ułatwienia sprzedaży zagranicznej,
 • planowanie rozbudowy łańcucha dostaw,
 • plany dywersyfikacji geograficznej i sektorowej,
 •  propozycje optymalnych sposobów komunikacji oraz sposobów promocji na danym rynku,
 •  opracowanie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
 •  opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach,
 • wstępny harmonogram wdrażania strategii biznesowej.

Beneficjenci:

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego.

Maksymalne dofinansowanie:  do 50%

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych

Minimalny wkład własny beneficjenta:  50%

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom wkładu własnego beneficjenta wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych

Minimalna wartość projektu brutto:  

Minimalna i maksymalna wartość zostanie określona w regulaminie konkursu. Nie przewiduje się finansowania dużych projektów w rozumieniu art. 100 rozporządzenia ogólnego.
Maksymalna wartość zaliczki wynosi do 30 % kwoty dofinansowania.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – brak.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 25 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 100 000,00 zł


W ramach konkursu nie jest dopuszczalne łączenie pomocy de minimis z pomocą na usługi doradcze.

 

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu (dla płatników VAT czynnych VAT jest niekwalifikowany):

Do wydatków kwalifikowalnych specyficznych dla poddziałania zaliczamy w szczególności:

 1. Wydatki związane z realizacją projektu:
 2. opracowanie koncepcji wprowadzenia nowych produktów lub usług na rynki docelowe, zawierającej m.in: określenie rynków docelowych dla działalności eksportowej wnioskodawcy; analizę pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy na danym rynku; analizę wejścia na rynek docelowy przeprowadzoną w oparciu o analizę aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktów do rynku; rodzaje działań koniecznych do wejścia na nowe rynki zbytu; wskazanie, że wnioskodawca ponosi nakłady na B+R w celu stworzenia lub rozwoju produktów lub usług, które mają być przedmiotem eksportu,
 3. stworzenie koncepcji wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego,
 4. opracowanie optymalnej koncepcji finansowania, wskazującej potencjalne źródła finansowania wraz z ich rekomendacją,

Kryteria mogą ulec zmianie po ogłoszeniu konkursu*

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji do tego konkursu z poprzedniego naboru. Napisane przez nas projekty otrzymały dofinansowanie i wystartowały w drugim etapie na udział w imprezach targowo-wystawienniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *