Pożyczka z Unii Europejskiej na rozwój do 300.000 zł i pożyczka inwestycyjna od 300.000 do 1.000.000 zł na woj. kujawsko-pomorskie

Finansowanie do 100% inwestycji.

Na jaki cel można otrzymać pożyczkę?

 1. Wprowadzenie innowacji na poziomie danego przedsiębiorstwa (wprowadzenie rozwiązania dotychczas nie stosowanego w przedsiębiorstwie), jak i na poziomie rynku (wprowadzenie rozwiązania nie stosowanego przez przedsiębiorstwa z danej branży na terenie regionu).
 2. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Wskazane cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

– wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i eko-efektywnych

 • unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa
 • modernizacją środków produkcji
 • adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności
 • wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Zabezpieczenia pożyczki

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca wskazuje proponowane formy zabezpieczenia pożyczki. Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.
Podstawowe zabezpieczenia:

 • weksel własny in blanco, oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:
 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • inne, do negocjacji

Środki z udzielonej pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie kapitału obrotowego;
 • inwestycje nie przyczyniające się do rozwoju firmy np. zakup samego gruntu firmy w trudnej sytuacji
 • zakaz podwójnego finansowania
 • refinansowanie inwestycji
 • spłata zobowiązań (kredyty, leasingi, publiczno-prawne)
 • kształcenie i szkolenia pracowników
 • transport drogowy towarów na zakup środków transportu
 • wytwarzanie i przetwórstwo produktów rolnych;
 • wytwarzanie/przetwórstwo lub wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych, alkoholowych, treści pornograficznych, broni, gier losowych, śr. odurzających
 • likwidacja i budowa elektrowni jądrowych
 • inwestycje na rzecz redukcji gazów cieplarnianych
 • infrastruktura portów lotniczych (chyba, że są związane z ochroną środowiska)
 • finansowanie usług finansowych dla klientów indywidualnych;
 • finansowanie działalności stricte finansowej i rozbudowy nieruchomości.

Mikro-przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, których okres działalności nie przekracza 5 lat (na moment podpisania umowy pożyczki) mogą ubiegać się o pożyczkę na rozwój od 100 000,00 zł do 300.000 zł.

Oprocentowanie pożyczek objętych preferencjami od 0,85%

 • dla pożyczek udzielanych na inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego, które dodatkowo przyczynią się do powstania przynajmniej 1 nowego trwałego miejsca pracy
 • dla pożyczek udzielanych na inwestycje dotyczące eko-innowacji, które dodatkowo przyczynią się do powstania przynajmniej 1 nowego trwałego miejsc pracy
 • dla pożyczek udzielanych na inwestycje realizowane poza obszarem inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego i nie dotyczące ekoinnowacji, które przyczynią się do powstania przynajmniej 2 nowych trwałych miejsc pracy
 • nie wykluczenie z pomocy de minimis
 • dobra kondycja finansowa firmy
 • dobre zabezpieczenie

średnie przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro,

małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro,

mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro,

Innowacja – Wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Produkty, procesy oraz metody organizacyjne i marketingowe nie muszą być nowością dla rynku na którym operuje przedsiębiorstwo, ale muszą być nowością przynajmniej dla samego przedsiębiorstwa. Produkty, procesy i metody nie muszą być opracowane przez samo przedsiębiorstwo, mogą być opracowane przez inne przedsiębiorstwo bądź przez jednostkę o innym charakterze (np. instytut naukowo-badawczy, ośrodek badawczo-rozwojowy, szkołę wyższą, itp.).

Innowacja procesowa – należy przez to rozumieć wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania

Innowacja produktowa – należy przez to rozumieć wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych

Inteligentne specjalizacje – dziedziny gospodarki i nauki, najistotniejsze z punktu widzenia potencjału regionu, wybrane w celu ukierunkowania na nie interwencji, mającej za zadanie radykalny rozwój dane go obszaru geograficznego poprzez wzrost innowacyjności gospodarki na bazie absorpcji wyników wysoko zaawansowanych badań. Kluczowym warunkiem wyboru inteligentnej specjalizacji jest połączenie istniejącego, silnego potencjału gospodarczego w danym obszarze z zawansowanymi badaniami prowadzonymi na poziomie europejskim i światowym. Badania te muszą mieć na celu wypracowywanie unikalnych rozwiązań wdrażanych w przedsiębiorstwach, umożliwiając im rozwój innowacyjności na poziomie światowym, spełniając kryteria i mechanizmy opisane w RIS.

Inteligentne specjalizacje w województwie kujawsko-pomorskim

W trakcie analiz ustalono, że region kujawsko-pomorski nie ma jednej czy kilku dominujących specjalizacji. Dlatego wybrano łącznie 8 dziedzin, takich jak:

 • bezpieczna żywność – rolnictwo przetwórstwo, nawozy i opakowania;
 • medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna;
 • motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa;
 • narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych;
 • przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ITC (technologie informacyjno-komunikacyjne);
 • bio-inteligentna specjalizacja – potencjał naturalny środowiska;
 • transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe;
 • dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.