Innowacje w zakresie zielonych technologii – Fundusze Norweskie

Innowacje w zakresie zielonych technologii

* Fundusze Norweskie – Norway Grants

Termin ogłoszenia naboru wniosków: październik 2019 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które:

  • Zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy
  • Przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 140 tys. EUR

Cel programu: wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji polegających na wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które prowadzą do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej wydajnej gospodarki materiałowej. Program powinien także przyczyniać się do nawiązywania i zacieśniania współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a podmiotami norweskimi.

Przedmiot dofinansowania:

  • Wydatki inwestycyjne w zakresie: maszyn i urządzeń, robot budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych.
  • Koszty eksperymentalnych prac rozwojowych.
  • Koszty usług doradczych.

Minimalny poziom dofinansowania: 200 tys. EUR

Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu: 1 mln EUR

Maksymalny poziom dofinansowania przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie wyniesie:

  • Na usługi doradcze do 50% wartości wydatków kwalifikowanych,
  • Na prace rozwojowe od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowalnych,
  • Na inwestycje od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa – premia +20%, średnie przedsiębiorstwa – premia +10%).

Alokacja konkursu: 50 mln EUR

Szczegółowe rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania: informacje po ogłoszeniu konkursu

Podstawowe wymogi konkursu:

  • Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu.
  • Dalsze informacje po ogłoszeniu konkursu.

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.