Dotacja na wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie: 1. 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW

Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

(Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat)

Planowany termin rozpoczęcia naborów od 1 września 2017 do 31 października 2017

Cel działania:

Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

 

Przykładowe rodzaje projektów:

Pomoc będzie przyznawana na inwestycje początkowe, m.in. takie jak:

 • wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Kwota pomocy przyznana będzie na koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

 

Projekty, które nie mogą być zrealizowane w ramach działania 1.5.2:

 • Inwestycje w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych są wykluczone ze wsparcia,
 • Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność krócej niż 2 lata

 

Beneficjenci:

-MŚP oraz zgrupowania i partnerstwa MŚP działających na terenie województwa dolnośląskiego których miejscem realizacji inwestycji będzie Aglomeracja Wałbrzyska obejmująca następujące obszary:

Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów.

 

Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 100 000zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 4 000 000zł

 

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

 

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu:

Wydatkiem kwalifikowalnym może być w szczególności wydatek poniesiony na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu:

 • biznesplan, studium wykonalności (w przypadku, gdy ten sam wykonawca będzie w ramach jednego zamówienia opracowywał również niekwalifikowalną dokumentację projektową, np. formularz wniosku o dofinansowanie/ wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego w przypadku projektów dużych, warunkiem kwalifikowalności biznesplanu/ studium wykonalności, będzie rozbicie w umowie z tymże wykonawcą kosztów na dokumentację kwalifikowalną oraz niekwalifikowalną. Ww. rozbicie kosztów należy również zastosować na etapie rozliczania, tj. na fakturze lub innym dokumencie księgowym o równoważnej wartości dowodowej);
 • mapy lub szkiców sytuujących projekt;
 • inna dokumentacja techniczna lub finansowa niezbędna do realizacji projektu (np. projekt budowlany, raport oddziaływania na środowisko, ekspertyzy).

 • Podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których beneficjent odlicza ten podatek częściowo na podstawie art. 86/art. 90 ustawy o VAT, jest kwalifikowalny, o ile beneficjent ustanowi dla projektu przejrzysty systemy ewidencjonowania i rozliczania tego podatku i będzie w stanie udowodnić w sposób niebudzący wątpliwości, w jakiej części oraz w jakim zakresie VAT w projekcie może być kwalifikowalny.\

 

 • Kwalifikowalne są wydatki związane z wynagrodzeniem osoby wykonującej – na podstawie stosunku pracy w oparciu o przepisy kodeksu pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź innej nienazwanej w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego –na rzecz beneficjenta, partnera w projekcie lub podmiotu realizującego projekt czynności związane z zarządzaniem projektem, nieprzekraczające 1% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu (2% dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych) i nie przekraczające 5 000 PLN brutto miesięcznie. Limit 5 000 PLN brutto miesięcznie jest liczony na poziomie projektu, niezależnie od ilości osób zaangażowanych w zarządzanie projektem. Przy czym kwalifikowalne mogą być wydatki osobowe związane z wynagrodzeniem ww. osób przy wykonywaniu ww. czynności w projekcie, jeżeli łącznie spełnione zostaną m.in. następujące warunki:
 1. osoba jest bezpośrednio zaangażowana w wykonywanie ww. czynności w ramach projektu; mogą być uwzględniane tylko te ww. osoby, które w co najmniej 25% czasu w danym okresie rozliczeniowym wykonują zadania kwalifikowalne w ramach projektu; wówczas za kwalifikowalną może być uznana ta część wynagrodzenia, która odpowiada procentowemu bezpośredniemu zaangażowaniu ww. osoby w wykonywanie czynności w ramach projektu;
 2. wydatki ponoszone są wyłącznie w okresie realizacji projektu oraz za okres, w którym ww. osoba wykonywała faktycznie czynności związane w ramach projektu.

 

Kryteria mogą ulec zmianie*

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.