Dotacja na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 30 września do dnia 29 października 2019 r.

Szczegółowy wykaz 407 kodów PKD dla różnych kategorii pozarolniczych działalności gospodarczych wspieranych w ramach niniejszego poddziałania, określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.

Wydatki powinny stanowić, co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym w inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej, co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy. Biznesplan musi zapewniać zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi. Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia.

Wsparciu podlegają również operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości. Miejsce położenia tej nieruchomości będzie znajdować się w miejscowości należącej do:

 • gminy wiejskiej lub
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Premia będzie wypłacana w dwóch ratach:

I – w wysokości 80% premii – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy tzw. zaliczka.

II – w wysokości 20% premii – po realizacji biznesplanu na zasadzie refundacji poniesionych wydatków .

Beneficjenci:

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie, co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).).

Pomoc przyznawana jest:

 • osobie fizycznej, która:
 1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy,
 3. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

 • beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

 • 100 000 zł, jeżeli operacja przewiduje rozpoczęcie prowadzenia działalności bez zatrudnienia dodatkowych pracowników (samozatrudnienie);
 • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie, co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie, co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie, co najmniej 3 miejsc pracy.

Kryteria wyboru premiować będą

 • operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (3 punkty);
 • operacje realizowane przez beneficjenta, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat (1 punkt);
 • innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności (2 punkty);
 • operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem (2 punkty);
 • operacje realizowane w gminach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty);
 • operacje, które przewidywać będą utworzenie, poza etatem przewidzianym dla beneficjenta, dodatkowy miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (3-4 punkty).

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.