Dotacja na inwestycje MŚP – produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Priorytet III: Przedsiębiorcza Małopolska.

Działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP.

Poddziałanie 3.4.4:  Dotacje dla MŚP.

Typ projektów B Inwestycje MŚP – produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji.

Planowany nabór wniosków- 30.06.2017 do 31.08.2017

Przykładowe rodzaje projektów:

W   ramach   niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:

 • energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,
 • ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
 • innych urządzeń grzewczych, aniżeli wskazane powyżej, w tym m.in. urządzeń służących do produkcji, magazynowania lub odzyskiwania ciepła z otoczenia (np. pomp ciepła, rekuperatorów), kotłów grzewczych gazowych, olejowych, elektrycznych, na paliwa stałe, urządzeń kogeneracyjnych,
 • energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
 • biokomponentów oraz biopaliw II i/lub III generacji.

 

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające na rynku dłużej niż 24 miesiące oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych:

55% dla mikro i małych przedsiębiorstw

45% dla średnich przedsiębiorstw

 

Minimalny wkład własny beneficjenta:

45% wydatków kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw

55% dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 500 000,00 zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 25 000 000,00 zł

 

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu (dla płatników VAT czynnych VAT jest niekwalifikowany):

Do wydatków kwalifikowalnych specyficznych dla poddziałania zaliczamy w szczególności:

Wydatki kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis, obejmujące koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, z uwzględnieniem ograniczeń:

 • wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych, z tym, że koszt robót budowlanych maksymalnie do 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie,
 • nabycie nieruchomości, na zasadach określonych w podrozdziale 7.4 Podręcznika, przy czym w przypadku najmu / dzierżawy gruntów i budynków- najem/ dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej trzech lat od terminu zakończenia inwestycji, dzierżawa / najem instalacji lub maszyn  musi  mieć  formę  leasingu  finansowego  i  obejmować  obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy,
 • wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do objęcia wsparciem, jeżeli spełniają następujące warunki:
 • należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,
 • muszą podlegać amortyzacji
 • muszą zostać nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą; oraz muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata.
 • Wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:
 • Wydatki służące rozwojowi sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny) do 30% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.