Dotacja dla przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014 – 2020

Oś priorytetowa I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje

Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje

Termin rozpoczęcia naboru- 01.08.2017-29.09.2017

Cel działania:

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Przykładowe rodzaje projektów: 

 • W ramach prac badawczo – rozwojowych możliwe będą:

1) realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji oraz uruchomienie pierwszej produkcji,

2) wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,

3) zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, knowhow lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,

4) realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami

 

 • W ramach tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw możliwe będą:

5) budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

6) zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

W ramach jednego projektu (t.j. wniosku o dofinansowanie) nie ma możliwości łączenia typów projektów od 1) do 4) z typami projektów 5) i 6), tj. nie dopuszcza się łączenia typów projektów dotyczących prac badawczo-rozwojowych z typami projektów dotyczącymi tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Projekty dotyczące typów projektu 1) – 4) mogą być realizowane wyłącznie przez wnioskodawcę, którego siedziba znajduje się na terenie województwa pomorskiego.

 

Projekty, które nie mogą być zrealizowane w ramach poddziałania 1.1.1:

 • obejmujące wyłącznie etapu pierwszej produkcji,
 • obejmujące badania podstawowe,
 • których efektem jest wyłącznie powstanie rozwiązania stanowiącego innowację marketingową lub organizacyjną.

 

Beneficjenci:

1) dla typów projektów 1), 2), 3) oraz 5) i 6) przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z:

– innymi przedsiębiorcami,

– jednostkami naukowymi,

– szkołami wyższymi,

– IOB,

– izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,

– organizacjami pozarządowymi,

– innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace

rozwojowe.

2) dla typu projektu 4):

– jednostki naukowe, w tym szkoły wyższe we współpracy z przedsiębiorcami.

 Projekty dotyczące typów projektu 1) – 4) mogą być realizowane wyłącznie przez wnioskodawcę, którego siedziba znajduje się na terenie województwa pomorskiego.

 

MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY POZIOM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EFRR

dla mikro i małych przedsiębiorstw – 55 %

– dla średnich przedsiębiorstw – 45 %

– dla dużych przedsiębiorstw – 35 %

W przypadku pomocy na badania przemysłowe:

Status przedsiębiorstwa Maksymalny poziom dofinansowania Maksymalny poziom dofinansowania przy spełnieniu dodatkowego warunku skutecznej współpracy lub szerokim rozpowszechnianiu wyników projektu
mikro i mały 70% 80%
średni 60% 75%
duży 50% 65%

 

W przypadku pomocy na eksperymentalne prace rozwojowe:

Status przedsiębiorstwa Maksymalny poziom dofinansowania Maksymalny poziom dofinansowania przy spełnieniu dodatkowego warunku skutecznej współpracy lub szerokim rozpowszechnianiu wyników projektu
mikro i mały 45% 60%
średni 35% 50%
duży 25% 40%

 

W przypadku pomocy na studium wykonalności (Studium wykonalności rozumiane jako dokument tworzony w trakcie realizacji projektu, w celu np. analizy opłacalności kontynuacji badań):

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw – 70 %
 • dla średnich przedsiębiorstw – 60 %
 • dla dużych przedsiębiorstw – 50 %

W przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności:

 • 50 % dla mikro, małychi średnich przedsiębiorstw;

 

W przypadku pomocy na innowacje procesowe i organizacyjne:

 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – 50 %
 • dla dużych przedsiębiorstw – 15 %

 

Jako pomoc de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 % niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość projektu- nie ustalono

Maksymalna wartość projektu- nie ustalono

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – nie ustalono

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – nie ustalono

 

Limity i ograniczenia

 • Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.
 • W przypadku projektów realizowanych przez jednostki B+R wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac B+R, a przedmiotem oceny jest całościowa koncepcja projektu (tj. zarówno prace B+R, jak i założenia dotyczące dalszego wdrożenia).
 • Warunkiem wsparcia instytucji B+R jest finansowy udział środków prywatnych pochodzących od podmiotów gospodarczych zainteresowanych wdrożeniem
 • Finansowanie zakupu i wdrożenia wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych, uzupełniających prac rozwojowych mających na celu rozwiniecie lub dostosowanie technologii do specyfiki przedsiębiorstwa.
 • Warunkiem wsparcia tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R, inwestycji w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie służące powstawaniu działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach jest przedstawienie planu w zakresie prac B+R.
 • Wykonawcą usługi, o której mowa w typie projektu 7) może być wyłącznie jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, konsorcjum naukowe lub naukowo-przemysłowe, niezależna jednostka stanowiąca akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium. Ostateczny odbiorca (grantobiorca) samodzielnie wybiera wykonawcę usługi.
 • Wsparcie dużych przedsiębiorstw nie może przekroczyć 13% alokacji na Działanie i jest możliwe jedynie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki.

 

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu:

Koszty bezpośrednie:

 • dla typów projektów zakwalifikowanych jako prace badawczo – rozwojowe w wysokości do 17% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa,
 • dla typów projektów zakwalifikowanych jako tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach w ustala się w wysokości do 8% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

 • Koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu:
 • dla typów projektów zakwalifikowanych jako prace badawczo – rozwojowe za kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.
 • dla typów projektów zakwalifikowanych jako tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach w za kwalifikowalne uznaje się koszty zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej lub innej niezbędnej infrastruktury,

 

 • Koszty wartości niematerialnych i prawnych (mogą zostać nabyte wyłącznie od uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją, a prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę)
 • odpisy amortyzacyjne,
 • koszty ponoszone w wyniku odpłatnego korzystania z wartości niematerialnych i prawnych (np. opłaty licencyjne),
 • koszty nabycia – jedynie w przypadku realizacji projektów polegających na zakupie i dostosowaniu do wdrożenia prac B+R do specyfiki przedsiębiorstwa,
 • Pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu,
 • Koszty upowszechniania wyników – specjalistyczne publikacje, koszty publikacji wyników badań, koszty organizacji konferencji, koszty upowszechniania w ogólnodostępnych bazach i portalach,
 • Koszty prowadzenia procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań,
 • Wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 • Koszty podwykonawstwa części prac merytorycznych projektu zlecane wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowe
 • Koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu (koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu)
 • Koszty prac przygotowawczych, w tym koszty związane z przygotowaniem studium wykonalności i biznes planu.
 • Koszty promocji projektu – wynikające z obowiązku informowania o źródłach finansowania w projekcie,

 

Koszty pośrednie:

 • koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych dla realizacji projektu, w proporcji odpowiedniej do rzeczywistego wykorzystania powierzchni biurowej dla celów realizacji projektu:
 • koszty wynajmu, czynszu lub amortyzacji budynków,
 • koszty mediów (elektryczność, gaz, ogrzewanie, woda),
 • koszty sprzątania i ochrony pomieszczeń,
 • koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektów (maksymalnie do wysokości 10% łącznych kosztów wynajmu lub utrzymania budynków),
 • koszty ubezpieczeń majątkowych,
 • koszty utylizacji odpadów,
 • koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń;
 • koszty administracyjne:
 • koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich,
 • opłaty skarbowe i notarialne,
 • koszty usług bankowych, za wyjątkiem kosztów związanych z prowadzeniem rachunku
 • bankowego,
 • zakup materiałów biurowych;
 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu pośredniego – tj. kierownik projektu, koordynator oraz personel wsparcia:
 • koszty wynagrodzeń personelu zatrudnionego wyłącznie do realizacji projektu,
 • koszty wynagrodzeń personelu zatrudnionego w projekcie na część etatu, proporcjonalnie
 • do zaangażowania w projekcie;
 • inne niż wynagrodzenia koszty związane z zatrudnionym personelem obejmujące:
 • delegacje osób zaangażowanych w realizację projektu,
 • inne koszty osobowe,
 • zakup usług zewnętrznych, obejmujących:
 • ogłoszenia prasowe,
 • usługi drukarskie, usługi kopiowania dokumentów;

Do kosztów personelu pośredniego, kosztów pośrednich promocji, inspektorów nadzoru itp. W przypadku Poddziałania 1.1.1. nie obowiązuje limit 5-krotności płacy minimalnej określonej na podstawie obowiązującego w danym roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kryteria mogą ulec zmianie*

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.