15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki RPO Lubelskie Dotacje na produkcje energii z OZE

PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW   od 28.02.2022 do 06.05.2022

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr RPLU.15.01.00-IP.01-06-001/22. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Konkurs jest podzielony na rundy:

a) I Runda konkursowa „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”

od dnia 28.02.2022 r.  do dnia 21.03.2022 r. do godziny 15:00:00;

b) II Runda konkursowa „Głęboka termomodernizacja”

od dnia 22.03.2022 r. do dnia 20.04.2022 r. do godziny 15:00:00;

c) III Runda konkursowa „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW”

od dnia 21.04.2022 r. do dnia 06.05.2022 r. do godziny 15:00:00

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa:

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),
  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki (przedsiębiorstwa niespełniające definicji zawartej w Rozporządzeniu 651/2014 – duże przedsiębiorstwa)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

a) I Runda konkursowa „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”

Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW.

Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

b) II Runda konkursowa „Głęboka termomodernizacja” 

Głęboka termomodernizacja budynków/lokalów, obejmująca kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o OZE lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE. Powyższe działania w zakresie głębokiej termomodernizacji, mające na celu poprawę efektywności energetycznej muszą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. W ramach tego typu projektu możliwa jest również budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do produkcji energii z OZE, jako dodatkowy element projektu, niezwiązany z wymianą źródła ciepła.

Ponadto, dodatkowym elementem projektu może być również zastosowanie magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego.

c) III Runda konkursowa „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW

Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o zainstalowanej mocy powyżej 0,5 MW.

Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 a) Runda I „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych:

– mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 65%,

– średnie przedsiębiorstwa: 55%,

– duże przedsiębiorstwa: 45%.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 200 000 EUR (kwota w PLN przeliczona będzie wg kursu NBP z dnia rozpoczęcia naboru w ramach danej rundy konkursu, a następnie ponowne przeliczenie nastąpi w dniu podpisania umowy o dofinansowanie, po kursie NBP z dnia podpisania umowy o dofinansowanie)

b) Runda II „Głęboka termomodernizacja”

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych:

– mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 65%,

– średnie przedsiębiorstwa: 55%,

– duże przedsiębiorstwa: 45%.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 1 500 000 PLN.

c) Runda III „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW”

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych:

1. Budowa nowych instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE:

– mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 80%,

– średnie przedsiębiorstwa: 70%,

– duże przedsiębiorstwa: 60%.

2. Przebudowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii z OZE; Magazyny energii; Prace przygotowawcze:

– mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 65%,

– średnie przedsiębiorstwa: 55%,

– duże przedsiębiorstwa: 45%.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 000 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 93 940 999,08 zł, co stanowi równowartość 20 439 730 EUR. Alokacja podzielona jest na poszczególne rundy w ramach konkursu, w następujący sposób:

a) I Runda konkursowa:

24 424 660,68 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 732 739,82 zł,

b) II Runda konkursowa:

32 879 351,98zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 986 380,56 zł,

c) III Runda konkursowa:

36 636 986,42zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 1 099 109,59 zł.